REGULAMIN

REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH

 

1.Przepisy ogólne

§1

Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie §20 pkt. 2 Statutu Klubu Hodowców Psa Rasowego.

 

§2

Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Klubu Hodowców Psa Rasowego jest hodowlą amatorska.

 

§3

Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.

 

§4

Hodowle psów rasowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd Klubu poprzez powołaną przez siebie Komisje Hodowlaną.

 

§5

Hodowcą jest członek Klubu Hodowców Psa Rasowego, prowadzący hodowle na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany. Członkowie Klubu mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności.

 

§6

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów Rasowych należy do Zarządu, przy udziale Komisji Hodowlanej.

 

II. Przydomki hodowlane

§7

  1. Członek Klubu, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Klub Hodowców Psa Rasowego przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się na formularzu. Członek Klubu występując o rejestracje przydomka ma obowiązek zarejestrować go za pośrednictwem biura Zarządu Klubu Hodowców Psa Rasowego.
  2. Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
  3. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
  4. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt.
  5. Nazwę psa (imię) pisze się dużymi literami, zaś przydomek hodowlany małymi, np. AZA Pod Sosnami. Przydomek hodowlany będzie pisany po nazwie psa.
  6. Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę sama literę. 

 

§8

  1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, na pisemną prośbę.
  2. Przydomek hodowlany może zostać przekazany nowemu właścicielowi na zasadzie dziedziczenia lub przez zawarcie stosownej umowy. O fakcie tym należy powiadomić Zarząd Klubu w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

 

III Kwalifikacje hodowlane

Do dnia 20.12.2017 hodowcy zobowiązani są do przedstawienia wyników badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych ras:

- Owczarek Niemiecki

- Owczarek Podhalański

- Bernardyn

- Berneński Pies Pasterski

- Bokser

- Doberman

- Owczarek Kaukaski

- Rottweiler

- Labrador Retriever

- Golden Retriever

- Nowofundland

- Cane Corso Italiano

- Duży Szwajcarski Pies Pasterski

- Tosa Inu

- Dog Niemiecki

- Buldog Angielski

 

§9

Suką hodowlaną jest suka zarejestrowana w Klubie Hodowców Psa Rasowego oraz wpisana do Księgi Rodowodowej (KR) lub Księgi Wstępnej (KW). Do hodowli dopuszcza się sukę, która posiada w rodowodzie, lub certyfikacie adnotacje o nabyciu uprawnień hodowlanych. Stosownego wpisu może dokonać członek Zarządu lub osoba upoważniona potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem oraz pieczęcią imienną.

 

§ 10

Rozróżniamy następujące rodzaje (klasy) hodowlane:

a) suka hodowlana,

b) suka hodowlana Champion.

 

1.Suka hodowlana jest suka, która:

a) ukończyła 15 miesięcy, z wyjątkiem suk ras wielkogłowych

b) uzyskała po ukończeniu 15 miesięcy, ocenę co najmniej bardzo dobra na wystawie organizowanej przez Klub lub uzyskała na przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą.

2. Suka hodowlana klasy Champion jest suka, która spełnia wymagania określone w § 10, pkt 1 a) uzyskała trzy oceny doskonałe na wystawach organizowanych przez Klub Hodowców Psa Rasowego od co najmniej dwóch rożnych sędziów, lub tytuł Championa uzyskała w innej organizacji kynologicznej.

 

§ 11

1. Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu o zawieszenie uprawnień hodowlanych suki na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.

3. Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji.

 

IV. Pies reproduktor

§ 12

1. Reproduktorem jest pies zarejestrowany w Klubie oraz wpisany do Księgi Rodowodowej (KR) lub Księgi Wstępnej (KW). Do hodowli dopuszcza się wyłącznie psa, który posiada w rodowodzie lub certyfikacie adnotacje o nabyciu uprawnień psa reproduktora. Stosownego wpisu może dokonać członek Zarządu lub osoba upoważniona potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem oraz pieczęcią imienną.

 

§ 13

Rozróżniamy następujące rodzaje (klasy) hodowlane:

a) reproduktor,

b) reproduktor Champion.

 

§ 14

1. Pies reproduktor to pies, który:

a) ukończył 15 miesięcy,z wyjątkiem ras wielkogłowych

b) uzyskał ocenę co najmniej bardzo dobrą na wystawie organizowanej przez Klub Hodowców Psa Rasowego lub otrzymał na przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą

2. Psem reproduktorem klasy Champion jest pies, który spełnia wymagania określone w§ 14, pkt 1 a) uzyskał trzy oceny doskonałe na wystawach organizowanych przez Klub od co najmniej dwóch różnych sędziów, lub tytuł Championa uzyskał w innej organizacji kynologicznej.

 

§ 15

1. Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu o zawieszenie uprawnień hodowlanych reproduktora na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kryć.

3. Uznanie uprawnień reproduktora z innej organizacji kynologicznej jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli uprawnienia te są równoważne z wymaganiami określonymi w § 14. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

 

V. Prawa i obowiązki hodowcy

§ 16

1. Hodowca ma prawo do:

a.) uzyskania porad i wszelkich informacji,

b.) wyboru reproduktora,

c.) odchowania zarejestrowania wszystkich urodzonych szczeniąt,

d.) zastrzeżenia ze sprzedawane szczenię jest niehodowlane; zapis ten musi znaleźć się w metryce.

e.) uzyskania jednego miotu szczeniąt w roku kalendarzowym od jednej suki hodowlanej

f.)uzyskania dwóch miotów w roku kalendarzowym tylko w przypadku nielicznego miotu do 2 szczeniąt,pod warunkiem doskonałej kondycji suki

2. Hodowca ma obowiązek:

a.) otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym,

b.) upewnić się czy pies, którym zamierza kryć sukę ma uprawnienia reproduktora,i odwrotnie

c.) wydawać szczenięta po ukończeniu przez nie 7. tygodnia życia, zaszczepione, odrobaczone z książeczką zdrowia, chipem oraz metryka,

d.) przed kryciem suki ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie,

e.) najpóźniej 21 dni po urodzeniu szczeniąt zgłosić miot do Biura Klubu Hodowców Psa Rasowego mailowo lub telefonicznie

f.) Używając reproduktora spoza Klubu należy dołączyć  kopie rodowodu reproduktora oraz ewentualnie inne dodatkowe dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień reproduktora,

g.) opłacać składkę członkowska oraz inne należności wynikające z obowiązującej w Klubie Hodowców Psa Rasowego tabeli.

3. Hodowcy którzy sprzedają szczenięta z pominięciem procedury rejestracji miotu, bez tatuaży i metryk, będą natychmiast usuwani z szeregów hodowców Klubu.

 

VI. Ekwiwalent za krycie

§ 17

Przed dokonaniem krycia, właściciel suki i właściciel reproduktora powinni ustalić warunki rozliczenia należności za krycie, sprawy sporne reguluje Kodeks Cywilny, Klub może pełnić role mediatora.

 

VII. Dokumentacja hodowlana

§ 18

1. Karta krycia i karta miotu są podstawa do wystawienia metryk, które wydaje Zarząd.

2. Rodowody i Wyciągi z KW są drukami ścisłego zarachowania. Zarząd jest zobowiązany prowadzić ewidencje tych druków. Każdy druk musi być opatrzony numerem ewidencyjnym.

3. Rodowód lub Wyciąg z KW w postaci certyfikatu jest wydawany przez Zarząd Klubu Hodowców Psa Rasowego, a odbierany przez właściciela osobiście lub korespondencyjnie.

 

§ 19

1. Rodowód na podstawie wniosku o wpisanie do Stowarzyszeniowej Księgi Rodowodowej ma prawo otrzymać pies/suka posiadający rodowód lub metrykę innej organizacji kynologicznej na podstawie oryginału dokumentu

2. Do Księgi Wstępnej wpisuje się miot szczeniąt które nie posiadają udokumentowanego pochodzenia, gdyż w chwili ich urodzenia rodzice szczeniąt nie uzyskali uprawnień hodowlanych Klubu a ich wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy. Szczenię otrzymuje Certyfikat rejestracji w księdze rodowodowej wstępnej.

3. Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje osoba uprawniona przez Zarząd do przeprowadzania przeglądów hodowlanych-Lekarz Weterynarii

4. Potomstwu psów z KW wydaje się Wyciąg z Księgi Wstępnej w formie certyfikatu lub metrykę (jeśli dwa pokolenia figurują w KW).

5. Pies/suka, których dwa pokolenia przodków (rodzice i dziadkowie) figurują w KW, wpisuje się do Księgi Rodowodowej. 

 

§ 20

Zmiana właściciela psa/suki musi być zgłoszona w Biurze Zarządu celem odnotowania w rodowodzie/wyciągu z KW, na podstawie pisemnego zrzeczenia poprzedniego właściciela.

 

§ 21

O zagubieniu metryki, rodowodu lub wyciągu z KR/KW właściciel psa zawiadamia Zarząd, który unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacja „duplikat”.

 

VIII. Postanowienia końcowe

§ 22

Szczegółowe przepisy dotyczące dokumentacji hodowlanej i jej obiegu zawarte są w załącznikach stanowiących integralna cześć niniejszego Regulaminu.

 

§ 23

1. Do podejmowania decyzji hodowlanych upoważniony jest Zarząd.

2. W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu przez hodowców Zarząd rozpatruje skargi.

 

§ 24

1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych dobrem hodowli psa rasowego, decyzje wykraczające poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd.

2. W przypadku istotnych wątpliwości Zarząd może zarządzić badanie DNA celem ustalenia pochodzenia lub identyfikacji psa.

3. Zaleca się hodowcy przekazywanie szczeniąt nabywcom bezpośrednio z hodowli, zaczepionych, dwa razy odrobaczonych, z książeczką zdrowia oraz informowanie o ewentualnych wadach szczeniąt.

 

§ 25

Kwestie odpłatności wynikających z niniejszego regulaminu reguluje tabela opłat zatwierdzana przez Zarząd. Regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami Zarządu.